fbpx
Društvo Izdvajamo

Raspisan konkurs za pribavljanje i dodelu kuća na selu na teritoriji Zaječara

foto: Pixabay

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima za pribavljanje i dodelu kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima na teritoriji grada Zaječara i nabavku građevinskog materijala za adaptaciju kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima donetog na sednici Gradskog veća grada Zaječara Komisija za pribavljanje i dodelu kuća na selu i nabavku građevinskog materijala za adaptaciju kuća na selu na teritoriji grada Zaječara, na sednici održanoj 23.10. raspisuje konkurs za pribavljanje i dodelu kuća na selu.

I

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je pribavljanje i dodela kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima na teritoriji grada Zaječara (u daljem tekstu: Učesnici konkursa).

Kuće na selu koje se pribavljaju i dodeljuju Učesnicima konkursa (u daljem tekstu: predmetna nepokretnost) mogu se nalaziti na području svih naseljenih mesta na teritoriji grada Zaječara, osim grada Zaječara i sekundarnih gradskih centara (Zvezdana, Grljana i Velikog Izvora).

Učesnici konkursa u prijavi predlažu nepokretnost za pribavljanje. Učesnici konkursa, koji uz prijavu ne predlože nepokretnost za pribavljanje, a ispunjavaju uslove konkursa, ući će u izbor za dodelu isključivo kuća pribavljenih po Konkursu iz 2019. godine.

II

CILj KONKURSA

Cilj Konkursa usmeren je na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta.

III

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju bračni ili vanbračni partneri čija zajednica života traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave na Konkurs.

IV

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi ili vanbračni partneri, koji u potpunosti ispunjavaju opšte uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:

1. Da supružnici nisu stariji od 40 godina u momentu podnošenja prijave na Konkurs,

2. Da su Učesnici konkursa bračni ili vanbračni partneri čija zajednica života traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave na Konkurs,

3. Da su oboje od supružnika državljani Republike Srbije,

4. Da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.

Učesnici konkursa koji u potpunosti ispune opšte uslove Konkursa, dužni su da ispune sledeće posebne uslove Konkursa:

1. Da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije,

2. Da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti,

3. Da Učesnici konkursa nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela protiv braka i porodice i protiv polnih sloboda.

4. Da u trenutku prijave na Konkurs nisu postavljena ili imenovana lica na položaju u Gradu Zaječaru, nisu zaposleni u Gradskoj upravi grada Zaječara, ili u javnom preduzeću ili ustanovi čiji je osnivač Grad Zaječar.

Učesnici konkursa mogu podneti samo jednu prijavu na Konkurs.

Učesnici konkursa kojima bude dodeljena kuća dužni su da mesto prebivališta zasnuju, u neprekidnom trajanju, u naseljenom mestu u kome se nalazi predmetna nepokretnost za vremenski period koji nije kraći od 10 godina, počev od dana zaključenja Ugovora o dodeli kuće.

Nakon proteka perioda od 10 godina, Učesnici konkursa kojima je dodeljena kuća na selu ispunjavaju uslove za sticanje prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.

V

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Konkurs, Učesnici konkursa treba da dostave sledeću dokumentaciju:

– Fotokopije ličnih karata/očitane lične karte,

– Overene fotokopije diploma o stečenom obrazovanju, overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili uverenje o stečenom obrazovanju,

– Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa),

– Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja Konkursa), a kao dokaz o vanbračnoj zajednici – overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, koja mora biti sačinjena nakon raspisivanja Konkursa,

– Overenu Izjavu Učesnika konkursa da na teritoriji Republike Srbije ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa,

– Dokaz o radnom odnosu – M obrazac, odnosno, prijava na obavezno socijalno osiguranje, fotokopija ugovora o radu, uverenje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Učesnici konkursa koji uz prijavu predlažu nepokretnost za pribavljanje dužni su da dostave overenu izjavu da prodavac/prodavci nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u prvoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju.

Na zahtev Komisije, Učesnici konkursa su dužni da u roku od 8 dana, dostave sledeću dokumentaciju

– Potvrdu (uverenje) Ministarstva finansija RS – Poreske uprave, da nije bilo promene prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika konkursa,

– Potvrdu (uverenje) Ministarstva finansija RS – Poreske uprave, da su Učesnici konkursa izmirili poreze i doprinose,

– Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti, da Učesnici konkursa ne poseduju imovinu na teritoriji grada Zaječara,

– Uverenja MUP-a, Osnovnog suda i Višeg suda da Učesnici konkursa nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela protiv braka i porodice i polnih sloboda.

Po potrebi, Komisija može tražiti dopunu dokumentacije Učesnicima konkursa.

Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća.

Neće se razmatrati prijave koje su:

1. Neblagovremene (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u tekstu Konkursa),

2. Nedopuštene (prijave podnete od strane lica koja nisu predviđena konkursom, odnosno na koja se ciljevi konkursa i namena sredstava ne odnose),

3. Nepotpune i nerazumljive (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi i dokumentacija, nepotpisane prijave, sa nepopunjenim rubrikama, prijave popunjene grafitnom olovkom, poslate faksom ili elektronskom poštom i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

VI

USLOVI KOJI SE ODNOSE NA NEPOKRETNOST

Nepokretnost koju pribavlja Grad Zaječar mora da ispunjava sledeće uslove:

1. Da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti sa pravom svojine na ime prodavca/prodavaca, bez tereta,

2. Da prodavac/prodavci nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u prvoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju,

3. Da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti,

4. Da je bezbedna i uslovna za stanovanje, u skladu sa izveštajem sudskog veštaka

VII

OSTALE ODREDBE KONKURSA

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu čiju sadržinu utvrđuje Komisija i koja je sastavni deo Konkursa.

Prijava na Konkurs podnosi se lično, u Uslužnom centru Gradske uprave grada Zaječara ili putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: Grad Zaječar, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar, sa naznakom u skladu sa tekstom odgovarajućeg Konkursa.

Prijave će biti razmatrane i o njima će se odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za pribavljanje i dodelu kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima na teritoriji grada Zaječara i nabavku građevinskog materijala za adaptaciju kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vranbračnim partnerima.

Grad nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo ona lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su obuhvaćena predlogom Odluke o izboru kandidata.

Predlog Odluke o izboru kandidata sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za pribavljanje i dodelu kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima na teritoriji grada Zaječara i nabavku građevinskog materijala za adaptaciju kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vranbračnim partnerima.

Odluku o izboru kandidata donosi Gradonačelnik na predlog Komisije i uz saglasnost Gradskog Veća Grada Zaječara.

Nakon donete Odluke o izboru kandidata, Učesnici konkursa se pozivaju da potpišu Ugovor sa Gradom Zaječarom. Ukoliko se ne odazovu pozivu za potpisivanje Ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja, smatraće se da su odustali, a naredni rangirani Učesnici konkursa sa liste steći će pravo za potpisivanje istog.

Konkurs se objavljuje na sajtu Grada Zaječara www.zajecar.info, kao i u „Službenom listu grada Zaječara“.

VIII

Prijave na Konkurs se mogu podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Grada Zaječara www.zajecar.info i u „Službenom listu grada Zaječara“.

izvor: zajecar.info

Dodaj komentar