Društvo

Gradska uprava Zaječar oglašava javni uvid u nacrt planova generalne regulacije Grada Zaječara

foto: zajecar.info

R E P U B L I K A S R B I J A

G R A D S K A    U P R A V A    G R A D A    Z A J E Č A R A

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14 ), čl.54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (Sl. glasnik RS, br.64/15)

o g l a š a v a

J A V N I    U V I D

U NACRT PLANOVA GENERALNE REGULACIJE GRADA ZAJEČARA

 

Br.1 – SEVER I SEVEROZAPAD GRADA ZAJEČARA

br. 2 – severoistok, istok, jug i jugozapad Grada Zaječara

br. 3 – Centar Grada Zaječara

 

1. Javni uvid u Nacrt planova generalne regulacije Grada Zaječara obaviće se u trajanju od 30 dana, od 20.12.2017. do 18.01.2018. godine.

Materijal se može pogledati svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska bb u Zaječaru, a obaveštenja se mogu dobiti na istoj adresi 1. sprat, kancelarija br. 4 od 07,30 do 15,30 časova.

Javna prezentacija će biti održana dana 27.12.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u sali Skupštine grada, ulica Trg oslobođenja br. 1 u Zaječaru.

Primedbe na Nacrt plana detaljne regulacije fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi Gradskoj upravi Zaječar u Odeljenju za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska bb na 1. spratu kancelarija br.11, u toku trajanja Javnog uvida zaključno sa 18.01.2018. godine.

2. Javna sednica Komisije za planove na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom Javnog uvida biće održana dana 30.01.2018. godine, sa početkom u 11:00 časova u sali Skupštine grada, ulica Trg oslobođenja br. 1 u Zaječaru.

Javnoj sednici mogu da prisustvuju i usmeno obrazlože podnete primedbe fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja Javnog uvida.

izvor: zajecar.info

Dodaj komentar