Politika

U utorak 12. sednica Skupštine grada Zaječara

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

U utorak, 20. septembra 2022. godine u velikoj sali Skupštine grada Zaječara, sa početkom u 10 sati biće održana 12. sednica gradskog parlamenta.

Na sednici će biti reči o umanjenju temperature u grejanom prostoru korisnika za jedan stepen u predstojećoj grejnoj sezoni, kao i javno-privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zajećara.

Za sednicu je predviđen sledeći dnevni red:

1. Pretres Predloga Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2022. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana za 2022. godinu;
2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine;
3. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji;
4. Pretres Predloga Odluke o dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara;
5. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara;
6. Pretres Predloga Odluke o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove narušenih javnih zelenih površina;
7. Pretres Predloga Odluke o javnoj kanalizaciji;
8. Pretres Predloga Odluke o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja;
9. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalno -stambenog preduzeća „ Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu;
b) Rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno -stambenog preduzeća „ Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno -stambenog preduzeća „ Zaječar“ za 2021. godinu;
g) Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;
d) Pravilnika o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za privremeno isključenje sa sistema grejanja;
đ) Rešenja o davanju saglasnosti na Zahtev za umanjenje propisane temperature u grejanom prostoru korisnika za jedan stepen u grejnoj sezoni 2022/2023 godine Javnog komunalno -stambenog preduzeća „ Zaječar“;
10. Pretres Predloga Odluke o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara;
11. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2021. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem izveštaju za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar;
12. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2022. godinu;
13. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar;
14. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine i korigovanih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu;
15. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
b) Rešenja o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2021. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2021. godinu;
16. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
17. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar;
18. Pretres Predloga Rešenja o prestanku funkcije i imenovanju direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
19. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara;
20. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru;
21. Pretres Predloga Rešenja;

22. Pretres Predloga:
a) Rešenja o dodeli Oktobarske nagrade Grada Zaječara za 2022. godinu;
b) Rešenja o dodeli nagrade Grada Zaječara „Hajduk Veljko“ u 2022. godini;
v) Rešenja o dodeli nagrade Grada Zaječara „Svetozar Marković“ u 2022. godini;
g) Rešenja o dodeli Povelja u 2022. godini;
23. Odbornička pitanja.

 

Dodaj komentar