Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Nabavka novih mašina i opreme u stočarstvu

Atlas Servis - 24h pomoć na putu

Pored javnog poziva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje biljnih kultura, Ministarstvo poljoprivrede objavilo i javni poziv za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje. Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje traje do 28. februara 2022.

Stočari mogu računati na mogućnost ostvarivanja prava na podsticaje ukoliko nove mašine i oprema pripadaju kategoriji za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane, zatim za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka. Takođe, podsticaji su namenjeni za nabavku mašina i opreme kojom se štiti dobrobit životinja, odnosno proizvodnju konzumnih kokošjih jaja.

Pčelari mogu takođe ostvariti pravo na podsticaje po ovom javnom pozivu ukoliko imaju najmanje 5, a najviše 1000 košnica.

Stočari koji žele pomoć države moraju u Registru poljoprivrednih gazdinstava imati upisan odgovarajući stočni fond, ukoliko se bave proizvodnjom kravljeg mleka, najviše 19 krava.

Ukoliko se bave proizvodnjom ovčijeg i kozijeg mleka moraju imati adekvatan objekat, upisan Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom mesa takođe moraju imati objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata za najviše 19 goveda, ili 149 ovaca, ili 29 krmača, ili 99 tovnih svinja, najviše 3999 brojlera po turnusu, ili 399 tovnih ćurki po turnusu.

Proizvođači konzumnih kokošjih jaja moraju imati upisan objekat u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Prema pozivu, proizvođač dostavlja račun za nabavljenu mašinu u 2021. godini, odnosno u 2022. do momenta podnošenja zahteva, a najkasnije do 28. februara 2022.

Ukupna vrednost investicije za koju se podnosi zahtev je najmanje 80 hiljada dinara, dok je iznos pojedinačnog računa najmanje 25 hiljada, kao i ako je iznos za svaku pojedinačnu stavku investicije na računu veći od 25 hiljada.

Pored zahteva i računa proizvođač prilaže otpremnicu, garanciju, fiskalni isečak ili izvod iz banke kojim se potvrđuje transakcija.

Ukoliko je mašina uvezena, prilaže se jedinstvena carinska isprava.

Ovi dokumenti ne moraju biti priloženi u originalu, ali njihove fotokopije moraju biti overene kod javnih beležnika, notara.

Pored dokumenata koji prate realizaciju investicije, poljoprivredni proizvođač, ukoliko želi da ostvari pravo na podsticaje, mora da dostavi i uverenja o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi i nadležnoj poreskoj upravi. Od opštine prilaže i potvrdu da za istu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji donacije), kao i da investicija nije predmet nekog drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Uverenja ne smeju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a dokumenti moraju da glase na podnosioca.

Za nabavku novih mašina i opreme u stočarstvu država je opredelila, prema ovom javnom pozivu, 50 miliona dinara.

Najviši iznos sredstava koji poljoprivrednik može ostvariti po ovom javnom pozivu je 800 hiljada dinara.

Pripremio: Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar