Društvo

Počinje druga faza programa „Moja prva plata“

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Prijavljivanje mladih nezaposlenih lica za učešće u programu „Moja prva plata“ počinje danas i traje sve do 31. oktobra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim lice konkuriše.

Trajanje Programa je 9 meseci.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

-22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
-26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Pored navedenog iznosa, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Na dodatni novčani iznos koji uplaćuje poslodavac, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, plaća se porez na druge prihode po stopi od 20%.

Uslovi za nezaposlena lica

Nezaposleno lice se može uključiti u Program ako:

  • se nalazi na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje,
  • ima najmanje srednje obrazovanje,
  • ima do navršenih 30 godina na dan prijave za učešće u Programu,
  • nema radnog iskustva, odnosno ima stečeno radno iskustvo kraće od 6 mesec
  • na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,
  • nije ranije bilo korisnik Programa „Moja prva plata“,
  • u periodu od šest meseci pre objave ovog javnog poziva nije bilo u radnom odnosu kod izabranog poslodavca

Pre uključivanja u program Nacionalna služba za zapošljavanje vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Više o registraciji i prijavi kandidata možete videti u Uputstvu.

Dodaj komentar