Društvo

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva na teritoriji Grada Zaječara za 2021. godinu

eKapija

Na osnovu nedavno raspisanog konkursa, poljoprivredni proizvođači do polovine novembra ove godine, mogu da iskoriste mogućnost finansiranja novih voćnih zasada iz sredstava Grada Zaječara.

Kako je navedeno u konkursu, dodela bespovratnih sredstava je namenjena za sufinansiranje kupovine kvalitetnog sertifikovanog sadnog materijala, sadnica voćaka svih voćnih vrsta od registrovanih proizvođača sadnog materijala, za ovogodišnju sadnju (prolećnu i jesenju), iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara.

Za sadnju voćaka u 2021. odnosno nabavku sertifikovanih sadnica, izdvojeno je dva miliona dinara. Bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 70% vrednosti investicije bez PDV-a, a najviše do 120 hiljada dinara po investiciji, odnosno korisniku.

Da bi proizvođači mogli da konkurišu za sadnice moraju imatu u RPG-u upisano od 30 do 50 hektara pod ostalim voćem, ili od 10 do 20 ari pod jagodičastim voćem.

Gazdinstvo mora biti u aktivnom statusu, a grad finansira isključivo proizvođače koji imaju prebivalište na području Zaječara. Sama investicija treba da bude realizovana na ovom području.

Dugovanja za porez, koja proizvođač eventualno ima prema lokalnoj samoupravi moraju biti izmirena, a ukoliko je uzeo zemljište u zakup na kome je podigao zasad, ugovor mora da bude najmanje 5 godina.

Prateća dokumentacija, odnosno otpremnice i računi za nabavku sertifikovanih sadnica treba da budu iz ove godine. Dostavlja se i deklaracija proizvođača sadnog materijala i uverenje (sertifikat) o zdravstvenom stanju sadnica.

Poljoprivredni proizvođač ne može za istu investiciju koristiti u jednoj godini sredstva iz nacionalnih fondova i fondova lokalne samouprave, odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Mora biti takođe ispunjen uslov da dobavljač i proizvođač ne predstavljaju takozvana povezana lica (nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Proizvođači uz zahtev prilažu fotokopije lične karte i namenskog računa, potvrdu o aktivnom statusu, izvode iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o članovima i strukturi biljne proizvodnje.

Proizvođača koji želi podsticaje za podizanja novih zasada u obavezi je da u roku od 5 godina sprovodi neophodne agrotehničke mere.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2021. godine.

Dodaj komentar