magnumradio.rs

Danas je u Zaječaru održana 31. sednica Gradskog veća na kojoj su većnici usvojili gotovo sve tačke dnevnog reda, izuzev molbe Društva „Roma“ Zaječar za finansijskom pomoći.

Saglasnost je data na Nacrt Odluke o izmeni Odluke o osnivanju JKSP „Zaječar“, čime će nakon odluke odbornika pomenutom preduzeću biti omogućeno da pored dosadašnjih delatnosti, od sada obavlja još jednu pretežnu delatnost: sakupljanje otpada koji nije opasan kao i snabdevanje parom i klimatizacija.

Saglasnost je data i na promenu predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara, pa je umesto Vuka Ulvena tu dužnost obavljati Sunčica Lalić Stojanović.

Na sednici veća usvojeno je i Rešenje o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja DOO „Biznis inkubator“ centra, jer prema obrazloženju dosadašnji likvidacioni upravnik Dragan Tošić  početni likvidacioni bilans od 28.3.2016. godine nije podneo Agenciji za privredne registre.

Zato je po dolasku novoizabrane upravnice Dušice Jocić, podneti likvidacioni bilans poslat Veću na razmatranje. Reč je o iznosu od 1.668.100 dinara, uglavnom za neispaćene zarade radnika.

Isti nacrt rešenja usvojen je i za JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ u likvidaciji, pri čemu jke likvidacionim bilansom potvrđeno da je pomenuta firma do 20. 3. 2017. godine poslovala sa gubitkom od oko 2.113.500 hinara.

Gradsko veće predložiće odbornicima da usvoje i promenu Statuta Grada Zaječara, kojim Komisija za rodnu ravnopravnost neće više zvati Komisija za ravnopravnost polova.

Većnici su razmatrali i usvojili i predlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove na teritoriji grada Zaječara.

Pravo učešća na javnom oglasu imaće lice koje je doktor medicine, koji ima položen stručni ispit, ko ima najmanje godinu dana iskustva na poslovima stručnog ustvrđivanja vremena i uzroka smrti i ko ima prebivalište na teritoriji grada.

Većnici su odbacili molbu Društva Roma iz Zaječara za finansijsku pomoć za organizaciju Romske slave „Bibijako Đive“ s obrazloženjem da je članom 2. Zakona o budžetskom sistemu predviđeno da je donacija namenski bespovratni prihod, koji se ostvaruje na osnovu pisanog ugovora davaoca i primaoca donacije, što bi značilo da DONACIJU grad može da primi, ali ne i da je daje.

Ujedno, članom 38. Zakona o udruženjima predviđeno je da jedinica lokalne samouprave dodeljuje sredstva na osnovu sprovedenog javnog konkursa i zaključuje ugovore o realizaciji odobrenih programa.

POSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here