Društvo

Gradska uprava raspisala konkurs za 12 komunalnih policajaca

Gradska uprava Zaječar raspisala je konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 24. meseca za pozicije:

– Poslovi protokola, u Kabinetu gradonačelnika – 1 izvršilac
– Komunalni policajac, u Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju – 12 izvršilaca

Oglas je objavljen 13. maja i traje 8 dana, tako da ukoliko niste, požurite sa konkurisanjem!

Uslovi:

Poslovi protokola u Kabinetu gradonačelnika
na određeno vreme do 24 meseca

USLOVI:
Pored uslova iz člana 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove, saglasno Pravilniku o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110 – 16/2015 od 20. aprila 2015. godine: VI stepen stručne spreme, pravni ili ekonomski fakultet, odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) pravnog ili ekonomskog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje tri godine; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na oglas kandidati su u obavezi da podnesu i sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da su državljani Republike Srbije, dokaz o propisanoj stručnoj spremi (overen prepis diplome). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave slati na adresu: Gradska uprava grada Zaječara, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar, sa naznakom: „Za oglas“ ili predati lično u Gradski informativno-uslužni centar Gradske uprave grada Zaječara.

Komunalni policajac
u Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, na određeno vreme do 24 meseca
12 izvršilaca

USLOVI:
Radni odnos se zasniva u svojstvu pripravnika, do ispunjenja uslova iz člana 33 Zakona o komunalnoj policiji. Pored uslova iz člana 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove, saglasno članu 32 Zakona o komunalnoj policiji („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009) i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Zaječara: psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove; položen ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca; da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu nije ranije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Komunalni policajci moraju da imaju stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Komunalni policajac – pripravnik može poslove samostalno da obavlja posle stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita za komunalnog policajca. Komunalni policajac – pripravnik dužan je da stručni ispit položi najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa u komunalnoj policiji.

Uz prijavu na oglas, kandidati su u obavezi da podnesu i dokumenta kojima dokazuju ispunjavanje uslova za obavljanje poslova komunalnog policajca i: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da su državljani Republike Srbije, dokaz o propisanoj stručnoj spremi (overen prepis diplome). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave slati na adresu: Gradska uprava grada Zaječara, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar, sa naznakom: „Za oglas“ ili predati lično u Gradski informativno-uslužni centar Gradske uprave grada Zaječara.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

Dodaj komentar