Politika

U sredu 22. juna 11. sednica gradske Skupštine

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Jedanaesta po redu sednica Skupštine našeg grada biće održana u sredu 22. juna u velikoj sali zgrade Gradske uprave.

Na dnevnom redu biće sledeće tačke:

1. Pretres Predloga Odluke o javnim priznanjima Grada Zaječara;
2. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za uređenje Spomen park šume „Kraljevica“ u Zaječaru;
3. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana Detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji KO Brusnik;
4. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac;
5. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Zaječara;
6. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zaječara za period 2023-2025. godine;
7. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana javnog zdravlja grada Zaječara za period 2023-2029. godine;
8. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji grada Zaječara;
9. Pretres Predloga Odluke o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda grada Zaječara subjektu privatizacoije „Društvo za održavanje zgrada“ d.o.o. Beograd;
10. Pretres Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara;
11. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada Zaječara;
b) Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar na cenovnik na redovnom održavanju ulica i puteva;
12. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar;
13. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2021. godinu
b) Rešenja o usvajanju finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2021. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2022. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
d) Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2022. godinu;
14. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar;
15. Pretres Predloga Rešenja o prestanku članstva u Upravnom i Nadzornom odboru Fondacije „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
16. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
b) Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
17. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
18. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru;
b) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Zaječaru;
v) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Zaječaru;
g) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ljuba Nešić“ u Zaječaru;
d) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Zaječaru;
đ) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“ u Zaječaru;
e) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Zaječaru;
ž) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jeremija Ilić Jegor“ u Rgotini;
z) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu;
i) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Vražogrncu;
j) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „15. maj“ u Malom Jasenovcu;
k) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu;
l) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru;
lj) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole za muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru;
m) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Hajduk Veljko“ u Zaječaru;
19. Odbornička pitanja.

Sednica počinje u 10 sati.

Dodaj komentar