Društvo

GRAD ZAJEČAR RASPISAO KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA ZA JESENJU SADNJU

Pirot Plus online

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2018. godinu, I br 320-6/2018 od 03.04.2018. godine, („Sl. list Grada Zaječara“ br.19/2018), Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara sednici od 04.09.2018 raspisuje:

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA ZA JESENjU SADNjU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje kupovine kvalitetnog sertifikovanog sadnog materijala, sadnica voćaka svih voćnih vrsta od registrovanih proizvođača/prometnika sadnog materijala za jesenju sadnju iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu za voćarstvo u 2018. godini iznosi 4.034.787,00 rsd.

Bespovratna sredstva se utvrđuju u iznosu do 70% od vrednosti investicije (bez PDV-a), a maksimalno do 100.000,00 dinara po investiciji/ korisniku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se uzimati u obzir računi, koji dokazuju nabavku sertifikovanih sadnica, izdati pre 01.01.2018. godine.

Konkurs je otvoren do 30.11.2018 godine.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Zaječara.

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • Registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju: od 0,1ha do 2,0ha jagodičastog voća; odnosno 0,3 ha do 5,0 ha drugog voća.Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom;
 • Korisnik mora da priloži dokaz da je izmirio poreske obaveze prema gradu Zaječaru;
  da ima prebivalište i realizuje investiciju na teritoriji grada Zaječara;
  U slučaju da korisnik nije vlasnik zemljišta na kome se zasniva zasad, mora da ima zaključen ugovor o zakupu tog zemljišta, na period od najmanje pet (5) godina od dana podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;
 • Jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo može u jednoj kalendarskoj godini koristiti sredstva samo po jednom konkursu za dodelu subvencija iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara;
  Korisnik subvencije ne može za istu investiciju koristiti u jednoj godini sredstva iz nacionalnih fondova i fondova JLS, odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 • Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica pri čemu se povezanim licima, smatraju: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
 • Korisnik podsticaja za podizanja novih zasada je u obavezi da u roku od 5 godina sprovodi neophodne agrotehničke mere;
 • Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se uzimati u obzir računi koji dokazuju nabavku sadnica, pre 01.01.2018. godine;

Prioritetni redosled među prijavljenim kandidatima vršiće se prema kriterijumima utvrđenim u Programu mera i Pravilniku o dodeli sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu grada Zaječara IV/02 broj 320-9/2018 koji donosi Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara.

Ukoliko se predviđena sredstva po predmetnom konkursu ne utroše u potpunosti, preostali deo će se usmeriti na naredni Konkurs Budžetskog fonda za poljoprivredu koji će se raspisati do kraja godine.

Više o uslovima konkursa i neophodnoj dokumentaciji možete pročitati OVDE.

Dodaj komentar