fbpx
Društvo

Učestvujte u sprovođenju antikorupcijskog plana

Javni konkurs za izbor članova radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara raspisan je danas, 13. novembra. Tim povodom iz Grdaske uprave Zaječar pozivaju građane sa teritorije grada da dostave prijave za članstvo u pomenuto radno telo u narednih 20-ak dana.

Svaki kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima prebivalište na teritoriji Grada Zaječara;(Potvrda PU Zaječar)

2) da nije osuđivan, odnosno da nije okrivljen za krivična dela korupcije ili prekršaje iz oblasti sprečavanja korupcije; (Potvrda nadležnog suda)

3) da nije nosilac funkcije u političkoj stranci; ( dokazuju izjavom kandidata, datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću)

4) da nije javni funkcioner, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija; ( dokazuju izjavom kandidata, datom od punom materijalnom i krivičnom odgovornošću)

5) da nije zaposlen ili radno angažovan u organima i službama Grada Zaječara; (dokazuju izjavom kandidata, datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću)

6) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama(diploma).

Kandidati za članstvo u Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Zaječara treba da dostave Komisiji sledeće:

1.Popunjen formular prijave – preuzeti sa zvanične prezentacije grada Zaječara;

2.Izjavu o iskustvu kandidata za člana Radnog tela – preuzeti sa zvanične prezentacije grada Zaječara;

3.Izjave i potvrde navedene u uslovima konkursa;

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Gradske uprave grada Zaječara, ul. Trg oslobođenja br. 1, 19 000 Zaječar, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za izbor kandidata za članove Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana – NE OTVARATI

Javni konkurs je otvoren 21 (dvadeset jedan dan), od 13.11.2019. do 03.12.2019.godine.

Kandidat se može upoznati sa postupkom vrednovanja i rangiranja kandidata u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku sprovođenja janog konkursa za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana koji se nalazi internet prezentaciji grada Zaječara.

Izvor:zajecar.info

Dodaj komentar