Društvo Izdvajamo

ŠVS: Obavezujuće instrukcije za otvaranje i teretana i fitnes klubova na teritoriji grada Zaječara

ILUSTRACIJA - foto: Steve Buissinne from Pixabay
Š

tab za vanredne situacije grada Zaječara izdao je obavezujuće instrukcije za otvaranje i početak rada teretana i fitnes klubova na teritoriji grada Zaječara.

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes.

– Radno vreme ovih objekata MOŽE BITI u periodu od 08,00-17,00 sati sem dana kada je na snazi zabrana kretanja;

2. Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera;

3. Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće a najmanje 5 puta ;

4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika, mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi minimalno 70% alkohola ;

5. Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena ;

6. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene kao i zaštitne rukavice ;

7. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom a vlasnici moraju voditi, urednu, evidenciju o zakazivanju termina, brojevima telefona i mejl adresama korisnika koji su izvršili zakazivanje ;

8. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši detaljna dezinfekcija te prostorije;

9. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja, mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje 2 metra, odnosno 10 metara kvadratnih po vežbaču;

10. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju detaljno dezinfikovati nakon svake upotrebe svakog korisnika;

11. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja, udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti ;

12. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da ODMAH napusti prostorije kluba, sa preporukom da se, bez odlaganja, javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti.

DO ISPUNjENjA SVIH PREDVIĐENIH MERA NIJEDNA TERETANA I FITNES KLUB U GRADU ZAJEČARU NE MOŽE POČETI SA RADOM bez obzira na, u javnosti objavljenog stava KŠ VRS, pošto su ove instrukcije sastavni deo te odluke!

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
GRADA ZAJEČARA
KOMANDANT ŠTABA
Boško Ničić

Dodaj komentar