Društvo Politika

Zakazana sednica Skupštine grada Zaječara – na dnevnom redu i imenovanje novog direktora Narodnog muzeja

Peta sednica Skupštine grada Zaječara zakazana je za ponedeljak 29. novembar sa početkom od 11 časova u sali Narodnog pozorišta Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“. Odbornici će između ostalog razmatrati predlog Odluke o budžetu Grada Zaječara za 2022. godinu i rešenje o imenovanju novog direktora Narodnog muzeja u Zaječaru.

Osim navedenog, na dnevnom redu su sledeće tačke:

1. Izbor članova Verifikacionog odbora;
2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
3. Pretres Predloga Odluke o izmeni Statuta grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama;
5. Pretres Predloga Odluke o budžetu Grada Zaječara za 2022. godinu, sa Kadrovskim planom za 2022. godinu;
6. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni;
7. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu;
8. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar -u likvidaciji;
9. Pretres Predloga Programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu;
10. Pretres Predloga Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara;
11. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021.-30.09.2021.godine;
12. Pretres Predloga Odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Zaječara;
13. Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zaječara;
14. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću “Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara 2021/2022 godine;
15. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno- stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenu toplotne energije;
16. Pretres Predloga Odluke o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara;
17. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Timok – održavanje“ Zaječar za 2022. godinu;
18. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „HIGIJENA“ Zaječar;
19. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara;
20. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Finansijskog plana za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
21. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „ Đulići“ Zaječar za septembar 2020. – avgust 2021. godine;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „ Đulići“ Zaječar za radnu 2021/2022. godinu;
22. Pretres Predloga Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi “Đulići” u Zaječaru i visine učešća roditelja u ceni usluga;
23. Pretres Predloga:
a) Rešenja o prestanku mandata direktora Narodnog muzeja „Zaječar“ u Zaječaru;
b) Rešenja o imenovanju direktora Narodnog muzeja „Zaječar“ u Zaječaru;
24. Pretres Predloga Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja;
25. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru;
b) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru;
26. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole u Zaječaru;
27. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Zaječaru;
28. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Zaječaru;
29. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju Komisije za stipendiranje studenata grada Zaječara;
30. Pretres Predloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja;
31. Odbornička pitanja.

O odlukama odbornika i samom toku sednice građani će biti obavešteni na našem portalu.

Dodaj komentar