Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Nabavka kvalitetnih priplodnih grla u 2022. godini

ilustracija/pixabay.com

Poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani za nabavku kvalitetnih priplodnih grla mogu to učiniti uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtev za podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla podnosi se svake godine Upravi za agrarna plaćanja od 16. marta do 15. oktobra.

Pravilnik koji definiše ovu oblast, obuhvata nabavku,  pre svega goveda, odnosno junica tovnih rasa, uzrasta od 10 do 34 meseca, kao i junica mlečnih i kombinovanih rasa, uzrasta od 12 do 31 meseca, zatim bikova tovnih rasa, od 12 do 34 meseca.

Takođe, pravilnik definiše mogućnost nabavke ovaca i koza, dviski, uzrasta  od 6 do 18 meseci, odnosno dvizaca, od 6 do 18 meseci.

Za kvalitetne svinje, moguće je dobiti podsticaje i to nazimice, uzrasta do 10 meseci, suprasne nazimice, od 8 do 12 meseci i nerastove, do 10 meseci.

Aktuelni pravilnik obuhvata i pčelarstvo kroz nabavku kvalitetnih pčelinjih matica.

Podsticaji su utvrđeni u procentualnom iznosu vrednosti realizovane prihvatljive investicije, 50% ili 65% za područja sa otežanim uslovima proizvodnje, umanjene za iznos poreza na dodatu vrednost.

Proizvođači koji žele da apliciraju za povraćaj sredstava ne smeju da imaju nerealizovane investicije za koje su im ranije odobreni podstica, zatim dospela neizmirena dugovanja prema ministarstvu, po osnovu ranije odobrenih podsticaja, subvencija i kredita, kao i da ne koriste podsticaje po nekom drugom osnovu, odnosno da nisu predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Izmirenje poreskih obaveza prema republici i lokalnoj samoupravi je obaveza.

Da bi stočari mogli da dobiju pomoć države moraju da imaju adekvatan stočni fond upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Oni moraju da budu vlasnici životinja, kao nosioci ili članovi gazdinstva. Životinje moraju biti obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Pored pomenutih opštih uslova, stočari treba da na gazdinstvu imaju najmanje 3, a najviše 100 krava mlečnih i kombinovanih rasa.

Ako je u pitanju priplodna junica koja se nabavlja, za podsticaje treba da bude zadovoljen uslov da vodi poreklo od majke sa proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla čija je prosečna proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji preko 5.500 kg za grla kombinovanih rasa, odnosno preko 7.500 kg za grla mlečnih rasa.

Kada se radi o nabavci junica i bikova tovnih rasa proizvođači moraju već imati između 5 i 100 krava tovnih rasa.

Nabavka kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, takođe zavisi od već formiranog stada na  gazdinstvu, najmanje 10, a najviše 400 grla.

Za nabavku kvalitetnih svinja važi uslov o najmanje 10, a najviše 1000 grla svinja.

Nabavka pčelinjih matica zavisi od uslova o broju košnica, najmanje 5, a najviše 500.

Može se podneti samo jedan zahtev, za jedan ili više podsticaja u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Proizvođači uz zahtev treba da dostave račun sa identifikacionim brojem životinje, zatim otpremnicu, ili međunarodni tovarni list, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu pod uslovom da se radi o uvozu, kao i dokaz o izvršenom plaćanju, potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a kada se radi o gotovinskom plaćanju fiskalni isečak.

Dostavlja se i uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, kao i pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije.

Dokumenti moraju biti izdati u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, do dana podnošenja zahteva i treba da glase na nosioca gazdinstva. Uverenja i potvrde ne smeju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Za kvalitetna priplodna grla, nabavljene junice mlečnih i kombinovanih rasa moguće je dobiti 140 hiljada dinara, a za junice i bikove tovnih rasa, 125 hiljada dinara.

Za dviske ovce i koze podsticaji iznose 20 hiljada, a za dviska 30 hiljada dinara.

Nabavka nazimice subvencionisana je sa je 18 hiljada dinara,  a suprasna nazimica i nerastovi, 24 hiljade dinara.

Za kvalitetne pčelinje matice namenjeni su podsticaji od 600 dinara.

Ukupni iznos podsticaja koji stočari mogu da ostvare u jednoj godini je 5 miliona dinara za junad, odnosno 3 miliona za nabavku ovaca, koza, svinja i pčelinjih matica.

Vrednost ukupne investicije mora da bude najmanje 100 hiljada dinara, a iznos  pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja  veći od 50 hiljada dinara.

Za pčelinje matice iznos mora biti veći od 20 hiljada dinara.

Proizvođači koji ispune uslove i dobiju rešenje, u obavezi su da namenski koriste grla za dalju reprodukciju, goveda i kvalitetnu priplodnu pčelinju maticu, najmanje tri godine od dana nabavke, odnosno kvalitetno priplodno grlo ovaca, koza i svinja, najmanje dve godine od dana nabavke.

U slučaju uginuća ili prinudnog klanja kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinjeg društva proizvođač nije dužan da vrati podsticajna sredstva, ako u roku od 30 dana od dana uginuća ili prinudnog klanja Upravi  za trezor dostavi  uverenje nadležne veterinarske službe.

Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar