Društvo

Raspisan konkurs za obuku 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, od kojih će se 4 polaznika obučavati za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
 3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
 4. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje
 5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
 7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 10.07.2022. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Način podnošenja prijave na konkurs

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Kandidat podnosi samo jednu prijavu.

Ukoliko kandidat prema mestu prebivališta ispunjava uslove konkursa za više vatrogasno – spasilačkih jedinica u obavezi je da navede redosled vatrogasno-spasilačkih jedinica za čije potrebe se prijavljuje na stručno osposobljavanje.

Potrebna dokumentacija

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet adrese www.copo.edu.rs),
 2. Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. Original izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
 5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 6. Očitana lična karta ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
 7. Overena fotokopija vozačke dozvole „C“ kategorije.

Lice koje pohađa završnu godinu srednje škole prilaže potvrdu škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima „C“ kategorije prilaže overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije.

Lice koje je pripadnik dobrovoljne vatrogasne jedinice dostavlja kopiju Uverenja o položenom ispitu za pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

Konkurs je otvoren od 22. marta do 6. aprila tekuće godine.

Dodaj komentar