Društvo

Podsticaji za preradu i marketing u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

ilustracija/pixabay.com

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2020. godini.

Predmet podsticaja u skladu sa pravilnikom koji definiše ovu oblast jesu prihvatljive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića koji se pre svega odnose na izgradnju objekata, zatim kupovinu nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije za zaposlene.

Javni poziv dotiče i opremu i uređaje za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju jakih alkoholnih pića, kao i opremu za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje jakih alkoholnih pića, odnosno opremu za dezinfekciju radnika.

Pored navedene opreme, javni poziv uključuje i laboratorijsku opremu (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona. Po ovom javnom pozivu moguće je ostvariti i nadoknadu opštih troškova za pripremu građevinskog projekta i tehničke dokumentacije za izgradnju objekta koji je u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića.

Pravo na podsticaje mogu ostvariti preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge (najmanje 5 članova upisanih u RPG kao nosioci različitih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava), zadužbine, crkve i verske zajednice, naravno, pod uslovom da imaju registrovana gazdinstva u aktivnom statusu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu koji se podnosi do 10. decembra 2020. godine Upravi za agrarna plaćanja, poštom ili direktno na pisarnici.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove koji su u potpunosti realizovani od 15. novembra prethodne u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, a za opšte troškove ako su realizovani u periodu od 1. januara 2018. godine do dana podnošenja zahteva.

Prozvođači su, pri apliciranju, u obavezi da pored računa, dostave otpremnicu (ili međunarodni tovarni list), dokaz o izvršenom plaćanju (potvrdu o prenosu sredstava ili izvod), garanciju, jedinstvenu carinsku ispravu (u slučaju uvoza), kao i uverenja o plaćenom porezu. Takođe, prilažu potvrdu da za predmetnu investiciju ne koriste podsticaje po nekom drugom osnovu kao što su subvencije, donacije i slično.

Potrebno je dostaviti kopiju plana, izvod iz katastra nepokretnosti (prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti za objekat koji je predmet investicije, kao i kopiju rešenja o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića.

Javni poziv definiše visinu podsticaja u iznosu od 60% vrednosti investicije bez PDV-a, dok vrednost prihvatljive investicije treba da bude veća od 400 hiljada dinara.

Najviši iznos podsticaja koji se može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini po korisniku je 15 i po miliona dinara od čega 10 miliona za izgradnju objekta, 5 miliona za opremu i 500 hiljada za opšte troškove.

Dodaj komentar