Društvo Izdvajamo

Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za stočarsku proizvodnju

Pored nedavno objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini (podnošenje zahteva od 1. do 15. juna), objavljen je i poziv za za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu.

Stočari tako mogu računati na podsticaje ukoliko su mašine i oprema svrstane u kategoriju za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane, zatim za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka. Podsticaji su namenjeni i za nabavku mašina i opreme kojom se štiti dobrobit životinja, zatim za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja. Takođe, obuhvaćene su i mašine, oprema za proizvodnju mleka, konzumnih kokošjih jaja, držanje, odgoj i tov živine.

Pčelari mogu takođe ostvariti pravo na podsticaje po ovom javnom pozivu ukoliko imaju najmanje 5, a najviše 1000 košnica.

Da bi stočari mogli da ostvare podsticaje republike moraju u Registru poljoprivrednih gazdinstava imati upisan adekvatan stočni fond, najviše 19 krava kada je u pitanju proizvodnja mleka. Ukoliko se bave proizvodnjom ovčijeg i kozijeg mleka moraju imati odgovarajući objekat, koji je upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Proizvođači u sektoru mesa, moraju da imaju smeštajne kapacitete za najviše 19 goveda, ili 149 ovaca, ili 29 krmača, ili 99 tovnih svinja, najviše 3999 brojlera po turnusu, ili 399 tovnih ćurki po turnusu. Objekti takođe, moraju zadovoljavati određene standarde i biti upisani u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.

Za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, proizvođači moraju imati ukupni kapacitet objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji do 4.999, upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Prema javnom pozivu, proizvođači za nabavljene mašine i opremu dostavljaju račun izdat u ovoj godini, najranije od 1. januara 2020. a najkasnije do dana podnošenja zahteva. Najmanja vrednost ukupne investicije za koju se podnosi zahtev je 80 hiljada dinara, dok je iznos pojedinačnog računa (ukoliko se kupuje više komada mašina ili opreme) najmanje 25 hiljada. Ukoliko je u pitanju pčelarska oprema, najmanji iznos investicije je 50 hiljada dinara, a najmanja vrednost pojedinačnih računa je 20 hiljada. Pored zahteva i računa, proizvođač prilaže otpremnicu, garanciju, fiskalni isečak ili izvod iz banke kojim se potvrđuje obavljena nabavka. Za mašine iz uvoza, dostavlja se jedinstvena carinska isprava. Dokumentacija ne mora biti priložena u originalu, ali fotokopije moraju biti overene kod javnih beležnika, notara.

Pored toga, proizvođač prilaže uverenja o izmirenom porezu prema lokalnoj samoupravi, a dostavlja i potvrdu da za istu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji donacije), kao i da investicija nije predmet nekog drugog postupka za korišćenje podsticaja. Uverenja ne smeju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a dokumenti moraju da glase na podnosioca. Kada budu ispunjeni svi uslovi za dodelu podsticaja, poljoprivrednicima se na kućne adrese dostavlja rešenje, a novčana sredstva se uplaćuju na namenski račun u visini od 50 odsto investicije bez uračunatog PDV-a, odnosno 65 % vrednosti ukoliko je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši iznos sredstava koji poljoprivrednik može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini po ovom pravilniku je milion i po dinara. Za podsticaje u stočarstvu za nabavku novih mašina i opreme država je po ovom javnom pozivu namenila 130 miliona dinara. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15. jun.

Piše: Saša Stamenković

Dodaj komentar