Društvo

GRAD ZAJEČAR RASPISAO KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNjE ZA 2018. GODINU

Atlas Servis - 24h pomoć na putu

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2018. godinu, I br 320-6/2018 od 03.04.2018. godine, („Sl. list Grada Zaječara“ br.19/2018), Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara sednici od 04.06.2018. raspisuje:

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNjE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU

PREDMET KONKURSA

Konkursom se uređuju uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti organske proizvodnje na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2018.godini iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu za organsku proizvodnju u 2018 godini iznosi 500.000,00 rsd. Bespovratna sredstva se utvrđuju u iznosu do 60% od vrednosti investicije (bez PDV-a), a maksimalno do 50.000,00 dinara po investiciji/ korisniku. Konkurs je otvoren do 30.09.2018 godine.

PODNOSIOCI PRIJAVA

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Zaječara.

OPŠTI USLOVI

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

1) Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom;

2) Da se parcele nalaze na teritoriji grada Zaječara;

3) U slučaju da korisnik nije vlasnik zemljišta na kome se organizuje organska proizvodnja, mora da ima zaključen ugovor o zakupu tog zemljišta, na period od najmanje pet (5) godina od dana podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja

4) Korisnik mora da priloži dokaz da je izmirio poreske obaveze prema lokalnoj samoupravi za godinu koja prethodi godini podnošenja zahteva

5) Da ima prebivalište i realizuje investiciju na teritoriji grada Zaječara;

6) Proizođač čija je proizvodnja u periodu konverzije ili kojima je završen period konverzije i nalazi se u postupku izdavanja sertifikata;

7) Ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom.

8) Obavlja proizvodnju u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja

9) Da u naredne tri godine od godine za koju je ostvari pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje medtode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku binjnu proizvodnju;

10) Jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo može u jednoj kalendarskoj godini koristiti sredstva samo po jednom konkursu za dodelu subvencija iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara.

11) Korisnik subvencije ne može za istu investiciju koristiti u jednoj godini sredstva iz nacionalnih fondova i fondova JLS, odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja

12) Da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

1. Obrazac PRIJAVE za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti organske proizvodnje na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu;

2. Obrazac IZJAVE podnosioca prijave:

3. fotokopija važeće lične karte podnosioca prijave ili očitana važeća lična karta ukoliko je sa čipom;

4. fotokopija kartice računa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

5. Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2018. godinu; (izdaje Uprava za trezor),

6. Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava

-podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2018. godinu sa podacima o članovima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva; (izdaje Uprava za trezor)

7. Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava

-podaci o strukturi biljne proizvodnje za 2018. godinu; (Uprava za trezor)

8.Sertifikat o organskoj proizvodnji ili Ugovor između proizvođača i ovlašćene kontrolne organizacije o kontroli i sertifikaciji

9. Račun koji je izdala kontrona organizacijaza obavljene usluge kontrole ili sertifikacije organske proizvodnje za 2018 godinu.

10. Potvrda da je podnosilac prijave izmirio sve poreske obaveze za 2017 godinu koje ima prema gradu Zaječaru (Lokalna poreska administracija).

Navedeni obrasci („Prijava“ i „Izjava“) i tekst Konkursa mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Zaječara www.zajecar.info/oglasi ili u prostorijama, Gradske uprave Grada Zaječara, Zaječar, Trg oslobođenja 1, svakog radnog dana od 8 do 15 časova);

U postupku odobravanja podsticajnih sredstava, Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara u obavezi je da proveri navode u konkursnoj dokumentaciji, utvrdi i proveri tačnost priložene dokumentacije, vrši provere izlaskom na teren i po potrebi traži dostavu dodatne dokumentacije relevantne za odlučivanje.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocu prijave.

KRITERIJUMI RANGIRANjA PRIJAVLjENIH KANDIDATA

Zahtevi se odobravaju po vremenu i redosledu podnošenja kompletne dokumentacije i do utroška predviđenih sredstava za predmetnu investiciju. Nekompletni zahtevi neće biti razmatrani.

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Postupak sprovođenja konkursa određen je Pravilnikom o kriterijumima za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara IV/02 broj 320-9/2018. Prijava sa kompletnom dokumentacijom se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti. Prijave se predaju:

-uslužnom centru Gradske uprave Zaječar ili

-poštom na adresu: Grad Zaječar – Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede , Trg oslobođenja broj 1, 19000 Zaječar.

Koverat na prednjoj strani treba da sadrži naznaku: „PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNjE – GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU , a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Odluka će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici grada Zaječara, kao i na oglasnoj tabli Gradske uprave – Grada Zaječara.

Način realizacije i obaveze korisnika kojima se odobre sredstva preciziraće se Ugovorom korisnika sa Gradom, a u skladu sa zakonom.

Konkurs je otvoren do 30.09.2018. god.

Ukoliko se predviđena sredstva po predmetnom konkursu ne utroše u potpunosti, preostali deo će se usmeriti na naredni Konkurs Budžetskog fonda za poljoprivredu koji će se raspisati do kraja godine.

izvor: zajecar.info

Dodaj komentar